Menu

 

Algemene Voorwaarden
Broekmans Wijnen KvK Rotterdam 24493395

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Broekmans Wijnen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24493395.
1.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Broekmans Wijnen zijn vrijblijvend en Broekmans Wijnen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.
2.2 Een overeenkomst geldt pas als overeenkomst als uw bestelling schriftelijk door Broekmans Wijnen is geaccordeerd. Broekmans Wijnen heeft het recht bestellingen te weigeren of specifieke voorwaarden aan de levering te verbinden. Leeftijd geldt bijvoorbeeld als reden een bestelling te weigeren, bestellingen door personen van onder de zestien (16) jaar worden niet behandeling genomen.

Artikel 3. Levering
3.1 Door Broekmans Wijnen gecommuniceerde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 3,95 per adres vanaf 1 tot 3 flessen, tenzij specifiek anders vermeld. Voor bestellingen van meer dan 3 flessen zijn de bezorgkosten € 7,50.

Artikel 4. Tarieven en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro"s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient vooraf te geschieden door het overeengekomen bedrag plus overeengekomen verzendkosten over te maken naar het rekeningnummer van Broekmans Wijnen 1260.89.485 o.v.v. het factuurnummer.
4.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Broekmans Wijnen gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Broekmans Wijnen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Broekmans Wijnen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Broekmans Wijnen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Broekmans Wijnen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Broekmans Wijnen, is Broekmans Wijnen niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 8. Overmacht
8.1 In het geval van overmacht heeft Broekmans Wijnen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 9. Overig
9.1 Broekmans Wijnen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9.2 Broekmans Wijnen behoudt zich het recht om deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 
  Algemene Voorwaarden - Sitemap - Links
Broekmans Wijnen Wijn & Olijfolie Wijnnieuws Bestellen